REALIA GROUP OY, REKRYTOINNIN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Realia Group Oy, Valimotie 9, 00380 Helsinki, www.realia.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on rekrytointien toteuttaminen Realia Groupissa ja sen tytäryhtiöissä. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tilanteesta riippuen rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai hakijan antama suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tiedot pitävät sisällään hakijan yhteystiedot, koulutustiedot, työkokemustiedot, osaamistietoja sekä muut hakemuskirjeen, ansioluettelon ja hakijan oma-aloitteisesti toimittamien muiden mahdollisten asiakirjojen (esim. suosituskirje, työtodistus) sisältämät tiedot. Rekisteri voi sisältää myös mahdollisen soveltuvuusarvioinnin perusteella saatuja tietoja.

Tietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot ovat lähtökohtaisesti hakijoiden itse Realia Groupin HR-järjestelmän kautta toimittamia. Lisäksi tietoja voidaan saada mahdollisen soveltuvuusarvioinnin suorittavalta taholta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Realia Group -konsernin sisällä. Mikäli hakija etenee mahdollisiin soveltuvuusarviointeihin, voidaan hakijan henkilötiedot luovuttaa soveltuvuusarviointeja tekevälle taholle.

Tietoja ei siirretä EU / ETA -alueen ulkopuolelle.

Tietojen suojauksen periaatteet

Tiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan rekrytointeja hoitavilla henkilöillä. Paperinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköinen aineisto säilytetään Realia Groupin HR-järjestelmässä, johon on pääsy ainoastaan henkilökohtaisilla sanasanoilla

Tietoja käsitellään luottamuksellisina ja henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus. Henkilöstöä koulutetaan ja ohjeistetaan henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä.

Myös mahdollisilta Realia Group -konsernin ulkopuolisilta henkilötietojen käsittelijöiltä edellytetään riittäviä teknisiä ja organisatorisia suojaamistoimenpiteitä sekä sitoutumista salassapitovelvoitteeseen.

Tietojen säilytysajat

Tietoja säilytetään hakijan valinnan mukaan joko 3, 6 tai 12 kuukautta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä häntä koskevia henkilötietoja. Mikäli tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos henkilötiedoissa on puute, virhe tai muu epätarkkuus tai mikäli tieto on vanhentunut, on rekisteröidyllä oikeus pyytää tietojensa oikaisemista.

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimussuhteeseen, rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee vain automaattisesti käsiteltäviä henkilötietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Tämä oikeus on esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity kiistää henkilötietojensa oikeellisuuden tai käsittelyn lainmukaisuuden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan tietojen oikeellisuuden ja käsittelyn lainmukaisuuden varmistamisen ajaksi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista. Kyseinen oikeus tulee kyseeseen vain, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta eikä tietoja tarvitse säilyttää lain perusteella. Tietoja ei siis ole mahdollista poistaa sinä aikana, kun niiden säilyttämiselle on oikeudellinen peruste.

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle (www.tietosuoja.fi), mikäli rekisterinpitäjä ei täytä velvoitteitaan rekisterinpitäjänä tai ei muutoin noudata sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisteriin ja rekisteröityjen oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä sähköpostitse.