Energianhallinta tuo kustannussäästöjä

Energiatehokkuus ja energianhallinnan kysymykset nousevat yhä voimakkaammin esiin kiinteistöjohtamisessa. Mitä energianhallinta ja -tehokkuus käytännössä tarkoittavat ja mitä hyötyjä yritykset saavat niistä? Realia Managementilla työskentelee kaksi energianhallinnan asiantuntijaa, jotka auttavat asiakkaita saavuttamaan kustannussäästöjä.

”Energianhallintapalveluiden tärkein tehtävä on kiinteistökohteiden kulutusseuranta ja asiantuntijapalveluiden tarjoaminen energiankäytön tehostamiseksi. Isoin asiakasryhmämme ovat kiinteistösijoittajat eli asiakkaat, jotka omistavat kiinteistöportfolioita”, Realia Managementin energia-asiantuntija Jenni Venäläinen kertoo.

Energianhallintaan liittyvien palvelujen kirjo on viime vuosina monipuolistunut samalla kun asiakkaiden tarpeet ovat lisääntyneet. Energianhallinta ja siihen liittyvien palvelujen kirjo on viime vuosina monipuolistunut samalla kun asiakkaiden tarpeet ovat lisääntyneet. Lakiuudistuksen myötä esimerkiksi energiatodistusten laatiminen tuli pakolliseksi.

”Kiinteistöjen energianhallinta voidaan jakaa pitkän ja lyhyen tähtäimen toimintoihin. Näissä molemmissa kulutusseuranta on tärkeässä roolissa. Käytännössä kulutusseuranta tarkoittaa sitä, että tarkastelemme kuukausitasolla kiinteistöjen energiankulutuksen muutoksia lämmön, sähkön ja veden osalta”, Venäläinen kertoo.

”Lyhyen tähtäimen energianhallinnan kulutusseurannassa kartoitamme kuukausittain kohteet, joissa kulutuspoikkeamat ovat olleet määriteltyjä raja-arvoja suuremmat. Isot poikkeamat voivat johtua esimerkiksi siitä, että kiinteistössä on laiterikkoja, vuotoja tai järjestelmien säädöissä tai ohjauksissa on jotain vialla. Kaikki poikkeamat käydään läpi ja tarvittaessa pyydetään huoltomiehiä käymään tarkistuskäynnillä paikanpäällä”, Venäläinen sanoo.

Pitkän tähtäimen energianhallintaan liittyvässä kulutusseurannassa tarkastellaan kohteiden energiankulutuskehityksen trendiä.

”Pidemmän ajanjakson kulutustrendien seuraamista hyödynnetään pitkävaikutteisten energiansäästöinvestointien, kuten esimerkiksi vettä säästävien vesikalustehankintojen, suunnittelussa. Sekä lyhyen että pitkän tähtäimen energianhallinnalla pystymme vaikuttamaan kiinteistönpidon kuluihin, joissa säästövaraa ei muuten juuri enää ole”, Venäläinen huomauttaa.

Vastuullisuus ja ympäristötehokkuus yhä tärkeämmässä roolissa

Venäläisen mukaan syitä energianhallinnan korostumiseen toimialalla on useita.

”Lainsäädäntö ja rakentamismääräykset ohjaavat energia-ajatteluun: energiatodistukset ja suuryritysten energiakatselmukset ovat nykyisin pakollisia. Tämän lisäksi kiinteistöjen kulutusseurannalla voidaan saada aikaan kustannussäästöjä havaitsemalla esimerkiksi laiterikot mahdollisimman ajoissa.”

Myös vastuullisuus kiinteistöjen toiminnassa nähdään Venäläisen mukaan yhä tärkeämpänä. Tähän asti energianhallinta on kuitenkin hyvin pitkälti tarkoittanut ainoastaan kulutusseurantaa.

”Vihreän rakentamisen keskustelussa on perinteisesti painotettu pitkälti energiaa, ja ympäristönäkökulma on oikeastaan jäänyt vapaaehtoisen toiminnan, kuten vapaaehtoisten ympäristöluokitusten, varaan. Tulevaisuuteen katsoen mekin perehdymme entistä tarkemmin ympäristönäkökulman huomioimisen mahdollisuuksiin raportoinnissa ja seurannassa.  Esimerkiksi määrittämällä energiankulutuksesta aiheutuvia CO2-päästöjä voidaan arvioida kiinteistön päästökuormaa ja sen vaikutuksia ympäristölle”, Venäläinen kertoo.

Venäläinen on kiinnostunut uusista, älykkäistä energianhallinnan ratkaisuista, ja on mielellään mukana hankkeissa, joilla toimialaa on mahdollista viedä eteenpäin. 

”Olemme mukana pioneerimaisessa Leanheat-projektissa, jossa uuden keinoälyllä toimivan lämmitysratkaisun avulla energiaa voidaan varastoida silloin, kuin se on edullista, ja vapauttaa käyttöön aikoina, joina se on kalliimpaa. Mittaustiedon tarkentuminen ja reaaliaikaistuminen tehostavat kulutusseurantaa, mikä jo itsessään tuo kustannussäästöjä. Pääsemme myös seuraamaan tarkemmin asuntojen asumisolosuhteita ja ryhtymään tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. Asuinmukavuuden parantamisen mahdollisuudet ovat niin ikään tärkeä näkökulma. Kehityshanke on tällä hetkellä seurantavaiheessa ja syksyllä pääsemme tarkemmin tarkastelemaan mittaustuloksia”, Venäläinen kertoo.

”Itseäni kiinnostaa juuri ympäristötehokkuuden kokonaisvaltainen tarkastelu, ja luulen, että Leanheatin kaltaiset älykkäät ratkaisut tulevat varmasti tulevaisuudessa kiinnostamaan myös asiakkaita”, Venäläinen arvioi. 

Lisätietoja:
Jenni Venäläinen, Energia-asiantuntija, Realia Management
puh. 040 620 7123
jenni.venalainen@realia.fi