Ajankohtaista harmaan talouden torjunnassa – tilaajavastuulaki muuttuu

Tilaajavastuulaissa työn tilaajalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, joka käyttää vuokrattuja työntekijöitä tai alihankintasopimukseen perustuvaa työvoimaa. Laki velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että sen sopimuskumppanit hoitavat lainmukaiset velvoitteensa. 1.9.2015 alkaen tilaajavastuulakiin tulee muutoksia, joilla pyritään parantamaan velvoitteistaan huolehtivien yritysten kilpailuedellytyksiä sekä edistämään työntekijöiden työehtojen toteutumista ja sosiaaliturvan asianmukaista järjestämistä. 

Tilaajavastuulain uudistuksella pyritään selkeyttämään lainsäädännön soveltamista ja helpottamaan työn tilaajan velvoitteiden hoitamista. Lakimuutokset koskevat kaikkia alihankinta- ja vuokratyösopimuksia, jotka solmitaan 1.9.2015 tai sen jälkeen. Muutosten noudattamista valvotaan heti syyskuun alusta alkaen Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimesta.

Keskeiset muutokset tilaajavastuulaissa 1.9.2015 alkaen:

 • Selvitysvelvollisuuden alarajaa korotetaan 
  • Selvitysvelvollisuus ei jatkossa koske yksittäistä alle 9 000 euron alihankintasopimusta. Aiempi alaraja 31.8.2015 asti on 7 500 euroa.
    
 • Verovelkoja koskeva selvitysvelvollisuus muuttuu
  • Työn tilaaja voi jatkossa hyödyntää julkista verovelkarekisteriä sopimuskumppanin veronmaksutietojen selvittämiseksi.
  • Verovelkaisen yrityksen kanssa voi tehdä sopimuksen, mutta tällöin tilaajan on ensin selvitettävä verovelan määrä hankkimalla verovelkatodistus ja harkittava tämän pohjalta, tehdäänkö verovelkaa omaavan yrityksen kanssa sopimusta.
  • Mikäli verovelkaa voidaan pitää määrältään merkittävänä ja tilaajan olisi täytynyt tietää, ettei sopimuskumppanilla ole tarkoitusta täyttää lakisääteisiä maksuvelvollisuuksiaan, voidaan tilaajalle määrätä korotettu laiminlyöntimaksu. 
    
 • Seuraamusjärjestelmää kiristetään ja yhdenmukaistetaan
  • Laiminlyöntimaksua korotetaan, jolloin maksu on jatkossa 2 000–20 000 euroa. 
  • Korotettua laiminlyöntimaksua korotetaan, jolloin maksu on jatkossa 20 000–65 000 euroa.
  • Korotettua laiminlyöntimaksua ei enää sovelleta ainoastaan rakennusalalla, vaan kaikilla aloilla.
    
 • Tilaajan selvitysvelvollisuus laajenee koskemaan myös työterveyshuoltoa
  • Jatkossa tilaajan tulee selvittää toisen sopimuspuolen lakisääteinen työterveyshuollon järjestäminen, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että tilaajan tulee esimerkiksi pyytää sopimuskumppania esittämään työterveyshuoltosopimus.
    
 • Ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturva selvitettävä jatkossa
  • Jos ulkomainen sopimuskumppani lähettää Suomeen työntekijöitä, tilaajan on selvitettävä lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen viimeistään ennen työn aloittamista.
  • Lisäksi tilaajan on tiedotettava sopimuskumppania, että lähetettyjä työntekijöitä valvotaan viranomaistahon toimesta.